TOPSET
fotowoltaika.net
ustawa o OZE
program PROSUMENT
dotacje

Zapisz się na darmowy newsletter poświęcony energetyce odnawialnej, efektywności energetycznej
i ekologicznym technologiom:

Email:

Imię:

Nazwisko:

Zgadzam się z
polityką prywatności

Dane kontaktowe:

TOPSET NLT Sp. z o.o.
ul. Łazówka 44
34-100 Wadowice

Tel: 33 87 97 816
Fax: 33 48 65 641
Email: biuro@topset.com.pl

ustawa o OZE

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii OZE

Po długim okresie oczekiwania dobiegły końca prace nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii! Nowelizacja ustawy opracowana de facto przez nowe Ministerstwo Energii wchodzi w życie 1.07.2016r.

Wprowadzono szereg zmian. Wśród nich najistotniejsze są zasady rozliczania energii wyprodukowanej w domowej instalacji fotowoltaicznej. Taryf gwarantowanych nie będzie. Zamiast nich wprowadzony został system, który umożliwia odebranie wprowadzonej wcześniej do sieci nadwyżki energii.

Za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci odebrać będzie można 0,8 kWh energii w dogodnej dla siebie porze. Co istotne, za odebraną energię nie trzeba będzie płacić opłat za dystrybucję. Tak więc rozliczenie jest proste: wprowadzono 1 kWh, odebrano za darmo 0,8 kWh; wprowadzono 10 kWh, odebrano za darmo 8 kWh. Wszystkie koszty związane z magazynowaniem energii oraz jej przesyłem od producenta i z powrotem do producenta pokryte są w różnicy między ilością energii wprowadzonej a pobranej.

Jest to rozwiązanie bardzo korzystne - na dzień dzisiejszy przy całkowitym koszcie energii na poziomie 0,65 zł / kWh, oszczędność z odebrania 1 kWh z sieci wynosi 0,52 zł / kWh. Wraz ze wzrostem cen energii oszczędności w przeliczeniu na 1 kWh rosną (w przeciwieństwie do taryf gwarantowanych z poprzedniej wersji ustawy, które były stałe przez cały 15-letni okres ich obowiązywania, bez waloryzacji).

Powyższe rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla instalacji domowych. Właściciele tego typu instalacji zostali zwolnieni z obowiązku składania sprawozdań z ilości wytworzonej energii, a całość rozliczeń dokonywana będzie poprzez kompensaty na fakturze za energię (prosument nie będzie musiał wystawiać rachunków za energię tak jak dotychczas, ani rozliczać ich w PIT rocznym). Tak więc z punktu widzenia formalnego obsługa domowej elektrowni słonecznej ograniczy się do obserwowania odpisów rabatowych na fakturze za energię.

Po latach niepewności, spełniły się oczekiwania tysięcy osób zainteresowanych produkcją własnej energii. Budowa elektrowni słonecznej stała się dobrą, stabilną i bezpieczną inwestycją, która pozwoli zredukować koszty związane z zakupem energii dla domu.

Bardziej szczegółowe informacje i analizy wkrótce. Osoby zarejestrowane do naszego bezpłatnego newslettera otrzymują wszystkie materiały w pierwszej kolejności - zapraszamy do rejestracji.


ARCHIWALNE - STARA USTAWA O OZE

Ustawa wprowadza długo oczekiwany system wsparcia dla inwestorów zainteresowanych m.in. budową własnych elektrowni słonecznych. Forma wsparcia zależna będzie od wielkości instalacji:

Mikroinstalacje budowane na potrzeby domów (prosumenckie) o mocy do 10 kW otrzymają możliwość sprzedaży nadwyżek energii po taryfach gwarantowanych w wysokości 0,75 zł / kWh dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 0,65 zł / kWh dla instalacji o mocy 3-10 kW. Ze stawek tych korzystać mogą zarówno osoby fizyczne (bez konieczności zakładania działalności gospodarczej) jak i firmy (bez konieczności uzyskiwania koncesji). Maksymalna moc instalacji, które będą mogły korzystać z tej formy wsparcia nie może przekroczyć 300 MW dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 500 MW dla instalacji o mocy 3-10 kW.

Pozostałe instalacje będą mogły nabyć prawo do sprzedaży energii po stawkach wyższych niż rynkowe w wyniku aukcji, które będą organizowane minimum raz na rok.

W obydwu przypadkach nabyte prawo do sprzedaży energii obowiązywać będzie przez 15 lat od chwili uruchomienia instalacji. Z prawa tego będą mogli skorzystać właściciele wszystkich instalacji uruchomionych po 1.01.2016r.

Ze względu na przedłużający się proces legislacyjny latem 2013 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, tzw. Mały Trójpak. Ten akt prawny wprowadził w życie niektóre rozwiązania, które pierwotnie miały zostać wprowadzone Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz nowym Prawem Energetycznym i Prawem Gazowym tzw. Dużym Trójpakiem. Z punktu widzenia fotowoltaiki najistotniejsze zmiany, które już weszły w życie to:

 • definicja mikroinstalacji - jako instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 40 kW i podłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV,
 • definicja małej instalacji - jako instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 200 kW i podłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV,
 • zwolnienie z opłat za przyłączenie do sieci mikroinstalacji oraz obniżenie do połowy opłaty za przyłączenie do sieci instalacji o mocy do 5 MW (ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów),
 • obowiązek nałożony na przedsiębiorstwo energetyczne podłączenia do sieci mikroinstalacji, których moc nie przekracza mocy przyłączeniowej do budynku (na podstawie zgłoszenia złożonego przez Inwestora, bez konieczności wcześniejszego uzyskiwania warunków przyłączenia czy też zgody na przyłączenie),
 • przeniesienie kosztu montażu układu zabezpieczającego oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego na przedsiębiorstwo energetyczne,
 • umożliwienie sprzedaży nadwyżki energii do sieci z mikroinstalacji bez konieczności otwierania działalności gospodarczej,
 • określenie stawki zakupu energii ze źródła odnawialnego na poziomie 80% średniej ceny hurtowej energii z roku ubiegłego (obecnie byłoby to ok. 0,16 PLN),
 • zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania zamiaru budowy systemu fotowoltaicznego o mocy do 40 kW.

Mały trójpak - pełna treść: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

W toku prac Rząd przedstawiał do konsultacji społecznych dwa projekty ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, z których aktualny (wersja 6.1 z 29.01.2014) zawiera następujące założenia:

 • Właściciele mikroinstalacji będą mogli rozliczać wyprodukowaną energię z zakładem energetycznym na zasadzie licznika netto, co oznacza że suma kWh energii odprowadzonej do sieci zostanie odjęta od sumy kWh energii pobranej w danym okresie rozliczeniowym, a rozliczenia w formie pieniężnej (po stawce stanowiącej 80% średniej hurtowej ceny energii) będą następowały dopiero jeżeli ilość energii odprowadzonej do sieci przekroczy ilość energii pobranej,
 • Przy komercyjnych instalacjach (produkujących energię na sprzedaż, a nie na użytek własny) energia ze źródeł odnawialnych będzie sprzedawana po cenach ustalonych w wyniku organizowanych przynajmniej raz do roku aukcji. W ramach każdej aukcji będzie licitowana określona pula energii - przydział w ramach tej puli, a zarazem możliwość sprzedaży energii po cenach zaproponowanych w aukcji uzyskają te podmioty, które zaoferują najniższą cenę za MWh. W ramach każdej aukcji będą określone stawki maksymalne - tzw. stawki referencyjne, które oferenci będą mogli zaoferować. Niektóre technologie (w tym fotowoltaika przy systemach o mocy do 1 MW) będą miały indywidualnie ustalaną referencyjną, która uwzględniać będzie m. in. koszty inwestycyjne specyficzne dla danego źródła energii.
 • Wprowadzona będzie 15 letnia gwarancja niezmienności ceny energii ustalonej w wyniku aukcji.
 • Właściciele instalacji zrealizowanych przed wejściem w życie ustawy będą mieli wybór czy chcą funkcjonować wg. starych zasad czy nowych zasad.

Dla porównania poniżej przedstawiamy założenia projektu ustawy z 2012 roku:

 • Gwarantowana na 15 lat stawka, po której przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą energii musi odkupić energię wytworzoną ze źródeł odnawialnych. W przypadku systemów fotowoltaicznych o mocy do 100 kW mówi się o stawce na poziomie 1,1 zł / kWh, dzięki czemu okres zwrotu z inwestycji w elektrownię słoneczną będzie wynosić ok. 5 lat. Przez kolejne 10 lat system będzie generować czysty zysk.
 • [uchwalone w Małym Trójpaku] Wprowadzenie pojęcia mikroinstalacji (systemy o mocy do 40 kW), których podłączenie do sieci odbywać się będzie na koszt zakładu energetycznego. Sprzedaż nadwyżek energii z takiego systemu nie będzie wymagać prowadzenia działalności gospodarczej, a wszelką sprawozdawczością będzie prowadzić przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą energii.
 • [uchwalone w Małym Trójpaku] Wprowadzenie pojęcia małej instalacji (systemy o mocy do 200 kW), w których podłączenie odbywać się będzie na zasadzie współfinansowania przez zakład energetyczny.
 • [uchwalone w Małym Trójpaku] Obowiązek uzyskania koncesji utrzymany będzie dla systemów o mocy powyżej 200 kW.
 • [uchwalone w Małym Trójpaku] Koszt układu pomiarowego w przypadku mikroinstalacji oraz małych instalacji ma pokrywać zakład energetyczny.
 • [uchwalone w Małym Trójpaku] Wprowadzony obowiązek podłączenia instalacji wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych do sieci. W przypadku braku możliwości technicznych do przyłączenia danej mocy, zakład energetyczny będzie miał obowiązek poinformować, jaką moc jest w stanie przyłączyć obecnie oraz kiedy planuje rozbudowę sieci tak, by przyłączenie było możliwe.
 • [uchwalone w Małym Trójpaku] Instalacje montowane na budynku, których moc nie przekracza wartości mocy przyłączeniowej tego budynku, będą podłączane do sieci bez skomplikowanych uzgodnień i pozwoleń.


Służymy pomocą na każnym etapie realizacji inwestycji w fotowoltaikę. Wystarczy wypełnić i przesłać poniższy formularz:

Email :
Imię :
Nazwisko :
Nr telefonu :
Planowana moc instalacji :
Planowany czas realizacji :
Lokalizacja inwestycji :

Zgadzam się z polityką prywatności

O fotowoltaiceInwestycja w fotowoltaikęNasza ofertaO nas